Press "Enter" to skip to content

Działasz w internecie i chcesz zarejestrować spółkę? – Pamiętaj o rodo RODO

Działając zgodnie z obowiązującym prawem czyli Kodeksem cywilnym i Kodeksem spółek handlowych, tworząc zręby działalności przedsiębiorstwa możemy  ustanawiać i rejestrować różne rodzaje spółek. Szukając najlepszych rozwiązań zarówno pod względem ekonomicznym jak i zabezpieczeń dla wspólników rozróżniamy spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy spółki cywilne i spółki jawne, spółki partnerskie i spółki komandytowe. Spółki kapitałowe to w polskim prawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i  spółki akcyjne. Przepisy dotyczące RODO w zakresie ochrony danych osobowych wspólników będą działać w zależności od formy prawnej spółki.

Spółki osobowe

W przypadku spółek cywilnych, które działają w oparciu o Kodeks cywilny wszyscy wspólnicy  są administratorami danych osobowych, czyli wspólnie muszą ustalać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Spółki osobowe prawa handlowego

W spółkach jawnych rejestrowanych na podstawie pisemnej umowy w KRS sama spółka jest administratorem danych osobowych , a nie jej organy, osoby pełniące funkcje w tych organach lub pełniące tu funkcje kierownicze. Spółka musi wywiązać się z obowiązku informacyjnego i określić cele i sposoby przetwarzania danych.

Spółka partnerska, jako spółka osób wykonujących wolne zawody na podstawie pisemnej umowy rejestrowana w KRS, nie posiada osobowości prawnej. Spółka partnerska jest administratorem danych osobowych i powinna wywiązać się z obowiązku informacyjnego określając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Spółka komandytowa rejestrowana w KRS jako spółka osób fizycznych i prawnych na podstawie pisemnej umowy pomiędzy wspólnikami wywiązuje się
z obowiązku informacyjnego poprzez jej organy statutowe.

Spółki handlowe

Spółki handlowe są administratorami danych osobowych i wykonują obowiązek informacyjny, ale jako osoby prawne nie podlegają przepisom RODO (więcej szczegółów tutaj).
W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ochronie muszą podlegać dane osób fizycznych tworzących spółkę, członków zarządu spółki, członków rad nadzorczych, prokurentów w zależności od ról jakie te osoby pełnią w przedsiębiorstwie. Obowiązek informacyjny spółki musi być spełniony wobec tych osób. W spółkach  akcyjnych – ochronie podlegają dane członków zarządu akcjonariuszy będących osobami prawnymi oraz dane członków rad nadzorczych.